Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1. Provozovatelem internetové galerie Zenkys.cz je společnost eglobal shop s.r.o., IČO: 10995161, se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika (dále jen „Provozovatel“). Která zprostředkovává zájemcům (Kupujícím) obchody s Prodávajícími.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel").

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem v internetové nákupní galerii Zenkys.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za ně zboží u dodavatele a zaplatí za ně kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím smlouvu o zprostředkování (dále také jen „Smlouva“), a to odesláním a zaplacením závazné objednávky na internetové galerii Provozovatele. Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Provozovatelem a Kupujícím.

1.6. Podmínky se v celém znění vztahují na případy, kdy smlouvu uzavírá spotřebitel. V případě, že smlouvu uzavírá osoba, která je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy osobou, která není spotřebitelem (dále jen „podnikatel“), mohou být některá ustanovení těchto podmínek pro podnikatele vyloučena. 

 

2.Výběr zboží, uzavření zprostředkovatelské smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie Zenkys.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, částka představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele a popřípadě další doplňující informace. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije

2.2. Výběr zboží k objednání Kupující provádí jeho vložením do košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží od Provozovatele potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, s uvedením částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele a platební pokyny pro její uhrazení pro platbu převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem, kdy je Provozovateli doručen výběr zboží Kupujícím, je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží Kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele. Kupující tak skládá na účet Provozovatele zálohu ve výši předmětné částky a jakmile Provozovatel ověří, že je zboží dostupné u Dodavatele, použije složenou zálohu na úhradu kupní ceny zboží od Dodavatele a své odměny za zprostředkování. V případě nedostupnosti zboží vrátí Provozovatel na žádost Kupujícího složenou zálohu celou zpět.

2.7. Na žádost Kupujícího zašle Provozovatel Kupujícímu v elektronické podobě fakturu, ve které mimo jiné vyčíslí svoji odměnu za zprostředkování a kupní cenu ze zboží od Dodavatele. Kupující pro tento případ souhlasí se zasláním faktury elektronickou cestou na emailovou adresu, kterou Provozovateli za tímto účelem sdělí.

2.7. Veškeré kurzové ztráty vzniklé při zprostředkování nákupu zboží jdou k tíži Provozovatele.

 

 1. Částka k úhradě, způsob platby

3.1. U každého zboží v internetové galerii Provozovatele je uvedena částka, která představuje součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu. Částka uvedená u zboží je pro Kupujícího konečná bez ohledu na kupní cenu zboží od Dodavatele a Provozovatel ji garantuje bez ohledu na výši své odměny za zprostředkování, kromě výjimky specifikované v bodě 3.2. tohoto článku.

3.2. Provozovatel nemůže garantovat konečnou částku představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele u objednávek v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22), neboť u těchto objednávek může dojít k celnímu projednání zboží. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci je uvedeno v sekci Celní řízení na stránkách Provozovatele www.zenkys.cz. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.3. Částka představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele (resp. záloha na ni) se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Předmětná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele, tímto momentem se objednávka Kupujícího stává pro něj závaznou. Za služby Provozovatele není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

3.4. Kupující bere na vědomí, že konečnou částku dle odst. 3.3. uhradí na základě vystavené faktury přímo Provozovateli, přičemž přeúčtování a úhrada kupní ceny bude provedena mezi Dodavatelem a Provozovatelem.

 

 1. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 20 dní od doručení objednávky Provozovatelem Dodavateli. Objednávkou se pro účely tohoto Článku rozumí doručení výběru zboží Kupujícím Provozovateli a současné zaplacení částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele na účet Provozovatele. Provozovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do deseti pracovních dní od učinění takové objednávky. Běžná doba dodání je 15 – 45 dní od učinění objednávky. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem Dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce apod.). Provozovatel na požádání sdělí Kupujícímu termín odeslání zboží Dodavatelem.

4.2. V některých případech se může stát, že zboží není doručeno Kupujícím ani v běžné době dodání. Z tohoto důvodu Provozovatel garantuje Kupujícím, že pokud jim zboží nebude doručeno do 90 dní od učinění objednávky dle bodu 4.1., může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz v plné výši nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. Provozovatel v takovém případě vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, které mu Kupující za tímto účelem sdělí.

4.3. Pokud Kupující obdrží objednané zboží od Dodavatele poté, co mu byly již peníze vráceny zpět, je povinen takové zboží ve lhůtě 30 dnů vydat Provozovateli nebo v této lhůtě zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

 

 1. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím. Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání Kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku, neboť se jedná o individuální činnost realizovanou výhradně pro Kupujícího.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v částce u zboží uvedené v nákupní galerii Provozovatele.

 

6.Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním zboží či dodání jiného zboží).

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží či za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

6.4. Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího u Dodavatele za těchto podmínek:

 1. a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní,
 2. b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno své provozovně v ČR,
 3. c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití,
 4. d) zaplacení reklamačního poplatku ve výši 10% z ceny zboží.

 

 1. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, tj. po prvotním ověření dostupnosti zboží s pozitivním výsledkem (bod 2.6), že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. Zprostředkovatel vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující za tímto účelem sdělí.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby Provozovatele Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetové galerie www.zenkys.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Kupujícího jako uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Kupující jako uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a zákonných závazků Provozovatele, v případě údajů poskytnutých dle 8.2. na dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel musí poskytnout Dodavateli mimo Evropskou unii osobní údaje Kupujícího. Kupující dává Provozovateli  výslovný souhlas k předání těchto údajů třetí osobě - Dodavateli. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Více naleznete zde.

 

 

 1. Ochrana duševního vlastnictví

9.1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel pouze zprostředkovává prodej zboží od Dodavatelů a s tím souvisejících služeb, není Provozoval schopen u každého zboží garantovat jeho nezávadnost z hlediska potencionálního zásahu práv do duševního vlastnictví třetích osob.

9.2. Provozovatel provádí zevrubnou kontrolu zboží z hlediska možného zásahu do práv k duševnímu vlastnictví třetích osob a v případě oprávněných pochybností zajistí nápravu u Dodavatele či dojde k vyřazení zboží z nákupní galerie. Provozoval však není schopen provádět individuální kontrolu u každého zboží, neboť nabídka zboží je automatizovaná a každý z Dodavatelů může zboží do nákupní galerie přidat sám bez součinnosti Provozovatele. Provozovatel tedy neručí za to, že Dodavatel poruší práva z duševního vlastnictví třetích osob. Nákupní galerie není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákona č. 480/2004 Sb. odpovědná za porušováním práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví

9.3. Provozovatel přesto prosazuje politiku ochrany duševního vlastnictví třetích osob. Vzhledem k tomu, že Provozovatel není schopen kontrolovat každé nabízené zboží, nastavuje Provozovatel pravidla pro kontrolu duševního vlastnictví ze strany Kupujících či třetích osob.

9.4. Každá osoba (Oznamovatel), která má za to, že v konkrétním případě mohlo dojít k porušení práv z duševního vlastnictví, je oprávněn obrátit se kdykoliv na Provozovatele za účelem posouzení porušení. Provozovatel je povinen každý vznesený podnět prošetřit a vyrozumět oznamovatele o přijatých opatřeních. V případě prokázaného porušení práv k duševním vlastnictvím je Provozovatel oprávněn vyzvat Dodavatele k nápravě, odstranit konkrétní nabízené zboží, zablokovat Dodavateli účet v nákupní galerii a znemožnit mu nabízet prodej zboží v nákupní galerii. Provozovatel se zavazuje, že bude postupovat tak, aby byla chráněná práva třetích osob z duševního vlastnictví v maximální možné míře a aby zboží v nákupní galerii nezasahovalo do práv třetích osob. Oznamovatel je oprávněn obrátit se na Provozovatele s oznámením na info@zenkys.cz.

 1. Volba práva, řešení sporů

10.1. Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se netýká podnikatelů.

10.2. Práva a povinnosti neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí dle sídla Provozovatele českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to i v případě, že Kupující je zahraniční osobou a zboží bude zasíláno mimo území ČR.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 3. 2022